Witamy! Parafia św. Bartłomieja w Lipowej
Witamy! Parafia św. Bartłomieja w LipowejWitamy! Parafia św. Bartłomieja w Lipowej
Witamy! Parafia św. Bartłomieja w LipowejWitamy! Parafia św. Bartłomieja w Lipowej

Cmentarz


Właścicieli grobów prosi się o dokonanie:

Prolongaty opłaty miejsca na cmentarzu po upływie 20 lat od wykupu by wiadomo było które miejsca przeznaczyć do odstąpienia.
Po uplywie 20 lat grób przechodzi pod zarząd cmentarza.
Kwity opłat należy okazywać przy załatwianiu pochówku.
Opłata na 20 lat wynosi 1 zł na każdy miesiąc.

Chrześcijański pogrzeb


Pogrzeb nie jest sakramentem, jest ostatnią posługą Kościoła dla wierzącego. Jest to ostatnie pożegnanie, którym wspólnota Kościoła wyprasza pomoc zmarłym, a żywym niesie pociechę i nadzieję.

1. O śmierci Parafianina należy powiadomić duszpasterza i ustalić termin pogrzebu.
2. Następnie zgłaszamy pogrzeb w kancelarii parafii.

Należy przedłożyć w kancelarii parafialnej:

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
2. Dokument z USC do zarządzających cmentarzem.
3. Zaświadczenie o otrzymanych sakramentach świętych, gdy śmierć nastąpiła poza parafią (w szpitalu wystawia ks. kapelan).
4. Pisemne pozwolenie ks. proboszcza parafii miejsca pobytu, jeśli osoba zmarła nie należy do naszej parafii).
5.Dokument potwierdzający dzierżawę grobu

Z grabarzem ustala się przygotowanie grobu.

Administrator Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.

Administrator Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych.

Indywidualne ubezpieczenie grobu spoczywa na dysponencie grobu.

Regulamin cmentarza parafialnego


Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem wiecznego spoczynku naszych Zmarłych i miejscem modlitwy za nich. Ma charakter sakralny. Powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem oraz szczególną troską. Na cmentarzu należy zachowywać powagę, ciszę i porządek.

1. Cmentarz jest własnością Parafii pw. Św. Bartłomieja w Lipowej i służy wszystkim jej Parafianom.

2. Cmentarzem zarządza Proboszcz Parafii, porządku pilnuje i wykonuje konieczne prace pan Wojciech Smolik . tel. kom. 693 085 164.

3. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej.

4. Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy:
- pogrzeb
- budowa nowego pomnika
- remont pomnika np. wymiana płyty
- ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu koniecznych zezwoleń.

5. Prawo do grobu uzyskuje się po uiszczeniu opłat w kancelarii parafii.

6. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach:
- grób pojedynczy: 2,5 m x 1,5 m
- grób podwójny: 2,5 m x 2,3 m
Inny wymiar grobu należy uzgodnić z Zarządcą.
Z wydzielonego terenu należy pozostawić przejście minimum 25 cm z każdej strony.

7. Za korzystanie z cmentarza pobierane są opłaty przeznaczone na jego utrzymanie. Opłaty uiszcza się przy zgłaszaniu pochówku i przed rozpoczęciem robót, wpłacający otrzymuje potwierdzenie wpłaty:
- "pokładne" - 300 zł - na 20 lat
Opłaty "pokładne" wznawia się po 20 latach.
Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat.

8. Na cmentarzu zabrania się:
- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
- wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy
- zanieczyszczania terenu wokół grobów, niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych
- wprowadzania zwierząt
- samowolnego sadzenia i usuwania drzew

9. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

10. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza. Zabrania się składowania tych odpadów w kontenerach znajdujących się na cmentarzu.

11. Ziemię pozostałą po wykopaniu grobu należy wywieźć z cmentarza.

12. Zarządca Cmentarza Parafialnego nie wykonuje usługi koszenia chwastów i trawy pomiędzy grobami.

13. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).

REGULAMIN ZATWIERDZIŁA
RADA EKONOMICZNA
18.03.2019 R.

 
 
Świety Bartłomiej Apostoł

Święty Bartłomieju-módl się za nami